Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold

 

is een culturele ANBI


A. Algemene gegevens van Stichting BKEO:

 • Volledige naam van de instelling: Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold
 • RSIN/Fiscaal nummer: 856371816
 • Postadres: Beatrixstraat 40 9682 SE Oostwold
 • Telefoonnummer: 0597-552385
 • Website: www.kerkelijkerfgoedoostwold.nl
 • Email: stichtingbkeo@yahoo.com

 

B. Stichting BKEO heeft als doel:

 • het ondersteunen en bevorderen van het behoud en herstel, alsmede het beheer van het kerkelijk erfgoed van de Hervormde Gemeente Oostwold (gemeente Oldambt), zowel roerend als onroerend en zowel materieel als immaterieel;
 • het begeleiden van de uitvoering van de restauratie en het herstel van het kerkelijk erfgoed van de Hervormde Gemeente Oostwold;
 • het ondersteunen en bevorderen van de kennis en belangstelling van de historie van het kerkelijk erfgoed van de Hervormde Gemeente Oostwold (gemeente Oldambt);
 • al hetgeen met het vorenstaande verband houdt, alles in de ruimste zin.

 

C. De hoofdlijnen van het beleidsplan van Stichting BKEO vindt u onder deze link.

 

 

D. Samenstelling bestuur Stichting BKEO:

 • Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie (3) bestuurders. Er dient minimaal één kerkrentmeester van de Hervormde Gemeente Oostwold zitting te hebben in het stichtingsbestuur.
 • De bestuurders worden benoemd door het bestuur, zulks op voordracht van het bestuur én het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Oostwold, welke voordracht bekrachtigd dient te worden door de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Oostwold.
 • De bestuurders kunnen ten allen tijde worden geschorst door het bestuur.
 • In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
 • De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
 • Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.

 

E. Beloningsbeleid Stichting BKEO:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

 

F. Een verslag van de door Stichting BKEO uitgevoerde activiteiten vindt u onder deze link.

 

 

G. Financiële verantwoording van Stichting BKEO:

Uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de financiële verantwoording opgemaakt. Deze bestaat uit een staat van baten en lasten en een balans.